معرفي كلي موسسه اردوش

۱.موسسه اردوش از چه سالي و با چه هدفي تاسيس شد؟
موسسه نوآور اردوش, در سال  ,۱۳۹۵با هدف خلق نوآوري هاي آموزشي در حيطه رياضيات و علوم در مركز نوآوري دانشگاه تبريز شروع به فعاليت كرد.
اين موسسه به عنوان اولين مركز آموزشي نوآور مستقر در مراكز رشد و فناوري دانشگاه هاي كشور , به ارايه خدمات پيشرو در حوزه آموزش براي دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي پرداخته است.

۲.موسس و آغازگر مسير رو به رشد موسسه اردوش كيست؟
اين موسسه به همت آقاي دكتر افشين بهمرام از اعضاي هيئت علمي دانشكده رياضي دانشگاه تبريز و سرپرست تيم المپياد دانشجويي شمالغرب كشور تاسيس گرديده است.
از اعضاي تيم اردوش مي توان به خانم مهندس شيما امجدي به عنوان مدير داخلي موسسه اشاره كرد.


۳.چشم انداز و اهداف بلند مدت موسسه اردوش چيست ؟
چشم انداز اصلي موسسه, پرورش متخصصان جواني است كه توانايي ارايه دانش تلفيقي در حيطه رياضيات و علوم, علوم كامپيوتر و زبان را داشته و بتوانند در زمينه هاي فوق به خلق ايده هاي نوآورانهي نوين رشته اي بپردازند كه نياز جهان امروز است. در اين راستا ارتقاي سطح علمي دانش آموزان بر پايه تفكر خلاق و درك بهتر مفاهيم علمي در حيطه رياضيات و علوم و ....... اولويت اصلي اردوش است