هوش و استعدادیابی

هوش و استعداد 

در یک تعریف؛ هوش عبارت است از توانایی یادگیری و کاربرد مهارت های لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد و نیز توانایی حل مسئله و استعداد عبارت است از قابلیت و توانایی خاص در یادگیری همراه با بروز قابلیت شخصی و انجام ماهرانه یک کار خاص.


یکی از کاملترین تعاریف از هوش در سال 1983 توسط هوارد گاردنر ارایه شد که تفکرات سنتی در مورد هوش را به هم ریخت. در این تعریف هوش در چارچوب هفت بعد معرفی شد:

  • هوش کلامی یا زبانی
  • هوش منطقی یا ریاضی
  • هوش هندسی یا فضایی
  • هوش موسیقایی
  • هوش جسمانی و حرکتی
  • هوش میان فردی یا هوش هیجانی
  • هوش درون فردی

هوش و استعداد حتی اگر دو مفهوم مستقل در نظر گرفته شوند با هم ارتباط دارند و باید نگاهی تعاملی به هر دو داشت.در یک تعریف استعدادها در سطح کلی به سه گروه تقسیم می شوند؛

  • حسی
  • حسی حرکتی
  • ذهنی (شناختی).

موسسه نوآور اردوش در آینده ای نزدیک خدمات ارزنده ای را با توجه به نیاز جامعه در این عرصه ارایه خواهد کرد.