نتایج سال 2021

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه اول

drct 2021 result grade1 .pdf 

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه دوم

drct 2021 result grade2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه سوم

drct 2021 result grade3.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه چهارم

drct 2021 result grade4.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه پنجم

drct 2021 result grade5.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه ششم

drct 2021 result grade6.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه هفتم

drct 2021 result grade7.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه هشتم

drct 2021 result grade8.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه نهم

drct 2021 result grade9.pdf

نتایج مسابقات المپیاد خلاقیت دکتر سی تی آسیایی  پایه دهم-یازدهم

drct 2021 result grade10 .pdf

drct 2021 result grade11.pdf