نتایج سال 2021

نتایج مرحله دوم مسابقه

نتایج مسابقات المپیاد زبان انگلیسی KGL (LEVEL PREA1)

KGL Iran 2021 results PREA1 STAGE 2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد زبان انگلیسی KGL (LEVEL A1)

KGL Iran 2021 results A1 STAGE 2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد زبان انگلیسی KGL (LEVEL A2)

KGL Iran 2021 results A2 STAGE 2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد زبان انگلیسی KGL (LEVEL B1)

KGL Iran 2021 results B1 STAGE 2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد زبان انگلیسی KGL (LEVEL B2)

KGL Iran 2021 results B2 STAGE 2.pdf