نتایج سال 2021

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دوم

SASMO Iran 2021 GRADE 2 .pdf 

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه سوم

SASMO Iran 2021  GRADE 3 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه چهارم

SASMO Iran 2021 GRADE 4 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه پنجم

SASMO Iran 2021 GRADE 5 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه ششم

SASMO Iran 2021   GRADE 6.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هفتم

 SASMO Iran 2021 GRADE 7.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هشتم

SASMO Iran 2021  GRADE 8 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه نهم

SASMO Iran 2021 GRADE 9 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دهم و یازدهم و دوازدهم

SASMO Iran 2021 GRADE 10-11-12 .pdf