نتایج سال 2023


افتخار آفرینان المپیاد ریاضی ساسمو 2023

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه اول

 SASMO Iran 2023 GRADE 1

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دوم

  SASMO Iran 2023 GRADE 2 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه سوم

 SASMO Iran 2023 GRADE 3.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه چهارم

 SASMO Iran 2023 GRADE 4.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه پنجم

 SASMO Iran 2023 GRADE 5.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه ششم

  SASMO Iran 2023 GRADE 6.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هفتم

 SASMO Iran 2023 GRADE 7.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هشتم

  SASMO Iran 2020  GRADE 8.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه نهم

 SASMO Iran 2020 GRADE 9.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دهم

 SASMO Iran 2020 GRADE 10.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه یازدهم

  SASMO Iran 2020 GRADE 11.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دوازدهم

  SASMO Iran 2020 GRADE 12.pdf

 دریافت کنندگان دیپلم افتخار المپیاد ساسمو 2023

دیپلم افتخار  پایه اول.pdf

دیپلم افتخار پایه دوم .pdf

دیپلم افتخار پایه سوم.pdf

دیپلم افتخار پایه چهارم.pdf

دیپلم افتخار پایه پنجم.pdf

دیپلم افتخار  پایه ششم.pdf

دیپلم افتخار پایه هفتم.pdf

دیپلم افتخار  پایه هشتم.pdf

دیپلم افتخار پایه نهم.pdf

دیپلم افتخار  پایه دهم.pdf

دیپلم افتخار  پایه یازدهم.pdf