نتایج سال 2020

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دوم

SASMO Iran 2020 GRADE 2 .pdf 

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه سوم

SASMO Iran 2020  GRADE 3 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه چهارم

SASMO Iran 2020 GRADE 4 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه پنجم

SASMO Iran 2020 GRADE 5 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه ششم

SASMO Iran 2020   GRADE 6 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هفتمم

SASMO Iran 2020 GRADE 7 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه هشتم

SASMO Iran 2020  GRADE 8 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه نهم

SASMO Iran 2020 GRADE 9 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی  پایه دهم و یازدهم

SASMO Iran 2020 GRADE 10 .pdf