نتایج سال 2020

نتایج المپیاد ریاضی آسیایی (SIMOC -2020) بخش انفرادی Math Olympiad

SIMOC 2020 انفرادی.pdf

نتایج المپیاد ریاضی آسیایی (SIMOC -2020) مدال آوران تیمی (Math Master Mind)

math master mind 2020.pdf

نتایج المپیاد ریاضی آسیایی (SIMOC -2020) مدال آوران تیمی (Math Sports)

math sports 2020.pdf