نتایج سال 2020

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه سوم

VANDA Iran 2020 results3 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه چهارم

VANDA Iran 2020 results4 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه پنجم

VANDA Iran 2020 results5 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه ششم

VANDA Iran 2020 results6 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه هفتم

VANDA Iran 2020 results7 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه هشتم

VANDA Iran 2020 results8 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه نهم

VANDA Iran 2020 results9 .pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه دهم و یازدهم

VANDA Iran 2020 results10-11 .pdf