نتایج سال 2021

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه سوم

VANDA Iran 2021 results3.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه چهارم

VANDA Iran 2021 results4.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه پنجم

VANDA Iran 2021 results5.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه ششم

VANDA Iran 2021 results6.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه هفتم

VANDA Iran 2021 results7.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه هشتم

VANDA Iran 2021 results8.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه نهم

VANDA Iran 2021 results9.pdf

نتایج مسابقات المپیاد علوم آسیایی  پایه دهم-یازدهم

VANDA Iran 2021 results10-11-12.pdf