نتایج سال 2023

نتایج  المپیاد بین المللی ریاضی آمریکا  

AMO 2023


نتایج پایه دوم


نتایج پایه سوم


نتایج پایه چهارم


نتایج پایه پنجم


نتایج پایه ششم


نتایج پایه هفتم


 نتایج پایه هشتم


نتایج پایه نهم


نتایج پایه دهم


نتایج پایه یازدهم و دوازدهم