نتایج سال 2022

نتایج مرحله اول مسابقه

توضیحات مهم :

1. Qualified stage 2 : کسانی که به مرحله دوم مسابقات راه پیدا کرده اند.  همچنین این دانش آموزان لوح تقدیری با همین عنوان دریافت می کنند.

2. Certificate with score : کسانی که در مرحله اول نتیجه خوبی کسب کرده اند اما  به مرحله دوم راه پیدا نکرده اند.این دانش آموزان لوح تقدیری با همین عنوان دریافت می کنند.

3. Certificate of Participant : به این دانش آموران لوحی با همین عنوان تقدیم می شود که نشان دهنده شرکت کردن آنها در این مسابقات است.

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL PREA1)

KGL Iran 2022 results preA1 STAGE 1 .pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL A1)

KGL Iran 2022 results A1 STAGE 1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL A2)

KGL Iran 2022 results A2 STAGE 1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی  زبان انگلیسی KGL (LEVEL B1)

KGL Iran 2022 results B1 STAGE 1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL B2)

KGL Iran 2022 results B2 STAGE 1.pdf


نتایج مرحله دوم مسابقه

توضیحات مهم :

2. Commended : کسانی که در مرحله دوم نتیجه خوبی کسب کرده اند اما  جزو سه نفر اول در کشور نبودن .این دانش آموزان لوح تقدیری با همین عنوان دریافت می کنند.

3. Certificate of Achievement : به این دانش آموران لوحی با همین عنوان تقدیم می شود که نشان دهنده شرکت کردن آنها در این مرحله مسابقات است.

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL PREA1)

results for stage 2 2022 PRE A1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL A1)

results for stage 2 2022 A1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL A2)

results for stage 2 2022 A2 .pdf

نتایج مسابقات بین المللی  زبان انگلیسی KGL (LEVEL B1)

results for stage 2 2022 B1.pdf

نتایج مسابقات بین المللی زبان انگلیسی KGL (LEVEL B2)

results for stage 2 2022 B2.pdf