نتایج سال 2022

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه دوم)

SASMO Iran 2021 GRADE 2.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه سوم)

SASMO Iran 2022 GRADE 3.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه چهارم)

SASMO Iran 2022 GRADE 4.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه پنجم)

SASMO Iran 2022 GRADE 5.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه ششم)

SASMO Iran 2022 GRADE 6.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه هفتم)

SASMO Iran 2022 GRADE 7.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه هشتم)

SASMO Iran 2022 GRADE 8.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه نهم)

SASMO Iran 2022 GRADE 9.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه دهم)

SASMO Iran 2022 GRADE 10.pdf

نتایج مسابقات المپیاد ریاضی آسیایی ساسمو  2022 (پایه یازدهم)

SASMO Iran 2022 GRADE 11.pdf