موسسه نوآور اردوش از جمله شرکت های دانش بنیان در زمینه آموزش در کشور می باشد که با هدف ارتقای دانش بومی کشور و بالا بردن سطح علمی دانش آموزان با توجه و پیشبرد اهداف آموزشی در بلند مدت, اقدام به برگزاری مسابقات معتبر بین المللی در سطح کشور کرده است.  

در ادامه لیست تمامی مسابقات عنوان گردیده است: